b
b

CIELE

RE-START je akčným plánom zameraný na konkrétny geografický región, do ktorého je zapojených viacero samospráv, správnych orgánov, hospodárskych subjektov a mimovládnych organizácií. Cieľom akčného plánu je znížiť hospodársku a sociálnu zaostalosť dolného Poiplia, najmä z dôvodu jeho okrajovej situácie, oživiť trh práce a zároveň zohľadniť problémy starnúcej vekovej štruktúry. Akčný plán, ktorý sa začal v júli 2019 a trvá do leta 2023, koordinuje Európske zoskupenie územnej spolupráce PONTIBUS, ktoré bolo založené Samosprávou Peštianskej župy a Nitrianskym samosprávnym krajom. RE-START bol vypracovaný v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovensko-Maďarsko (www.skhu.eu). 

  • Rozširovanie sociálnej a komunitnej infraštruktúry regiónu, vytvorenie zdieľaných služieb
  • Podpora tvorby nových pracovných miest založených na nových službách, sociálnej starostlivosti a striebornej ekonomike
  • Podpora zamestnateľnosti prostredníctvom odbornej prípravy a mentorských programov pre nezamestnaných, nekvalifikovaných a neaktívnych
  • Zvýšiť cezhraničnú pracovnú mobilitu prostredníctvom koordinácie kapacít a spolupráce, ako aj obstaraním osobných a nákladných vozidiel
  • Zlepšenie zdravotného stavu ľudí žijúcich v regióne
  • Budovanie komunity, programy pre starších ľudí a podpora medzigeneračného dialógu 

Akčný plán pozostáva z nasledovných siedmich samostatných projektov, ktoré sa týkajú niekoľkých tém: 

RE-BOOT: mentorský program na opätovné začlenenie osôb vo veku nad 50 rokov na trh práce, zlepšenie zdravotného stavu ľudí žijúcich v regióne prevádzkovaním mobilnej autobusovej ambulancie, vytvorenie cezhraničného systému koordinácie kapacít, do ktorého sú zapojené miestne sociálne inštitúcie

RE-STRUCTURE: budovanie sociálnych domovov, vytvorenie zdieľaných služieb pre sociálne inštitúcie vybudovaním sociálnej kuchyne a práčovne.

RE-NEWAL: podpora regionálnej mobility pomocou mikrobusov, nákup vybavenia pre kuchyňu a práčovňu, ktoré budú vybudované v rámci projektu RE-STRUCTURE

RE-HABILITATION: školenie sociálnych opatrovateľov

RE-CREATION: organizácia rekreačných a voľnočasových služieb, najmä pre starších ľudí, výstavba komunitného centra a rozšírenie vidieckeho domu

RE-BIRTH: vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre starších ľudí, podpora medzigeneračného dialógu

RE-START AP – CCP: koordinácia a komunikácia celého akčného plánu

Hoci akčný plán pozostáva zo samostatných projektov, synergie medzi projektmi sa využívajú aj prostredníctvom spoločných rozhraní a celkovej koordinácie.

 

Informácie obsiahnuté na tejto webstránke nemusia nutne predstavovať oficiálne stanovisko Európskej únie.