b
b

RE-HABILITATION

ID projektu: SKHU/1802/3.1/042
Trvanie projektu: 1 September 2020 – 31 December 2021

Cieľom projektu RE-HABILITATION je uspokojiť potreby ľudských zdrojov novovytvorených kapacít sociálnych zariadení, ktoré sa majú v regióne vytvoriť prostredníctvom 310 hodinového kurzu sociálnej starostlivosti,  a taktiež sa zameriava na zníženie nezamestnanosti a zlepšenie zamestnávania znevýhodnených skupín na trhu práce (veková kategória 50+, dlhodobo nezamestnaní, Rómovia, atď.) Teoretickú časť školenia zabezpečí Gymnázium Sv. Ladislava, zatiaľ čo praktickú časť Blanka Richtáriková.

SPOLU: EUR 182,109.53

RE-HABILITATION PARTNERI

Szent László Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Vypracovanie a akreditácia dvojjazyčného 310 hodinového vzdelávacieho programu, príprava vzdelávacích materiálov, 3 pilotné školenia s ukončením dvojjazyčným certifikátom, nákup vybavenia

Blanka Richtáriková – Kurz opatrovania

Vypracovanie a akreditácia dvojjazyčného 310 hodinového vzdelávacieho programu, príprava vzdelávacích materiálov, 3 pilotné školenia s ukončením dvojjazyčným certifikátom, nákup vybavenia

Informácie obsiahnuté na tejto webstránke nemusia nutne predstavovať oficiálne stanovisko Európskej únie.