b
b

RE-BOOT 

ID projektu: SKHU/1802/3.1/053
Trvanie projektu: 1 November 2019 – 30 October 2021

Cieľom projektu RE-BOOT je oživiť trh práce v regióne, spustiť integrovanú  cezhraničnú sieť sociálnej starostlivosti a starostlivosti o seniorov, pomoc starším ľudom a zlepšiť zdravotný stav obyvateľstva. Na dosiahnutie týchto cieľov budú podporené dve MSP pri nákupoch výrobných zariadení, ktoré nielen zvýšia výrobnú kapacitu, ale týmto sa vytvoria aj nové pracovné miesta. Okresné centrum rodinnej pohody v Szobe vytvorí dvojjazyčný cezhraničný systém koordinácie kapacít v oblasti starostlivosti o staršie osoby, ktorý podporuje efektívne hospodárenie s obmedzenými kapacitami sociálnych zariadení, pracovnou silou a finančnými zdrojmi.  Okrem toho sa zorganizuje program mentorstva, ktorý má pomôcť starším ľudom vrátiť sa na trh práce. Školenie mentorov zabezpečí Maďarská Maltézska služba a Okresné centrum rodinnej pohody v Szobe ich zamestná. Nákupom mobilnej autobusovej ambulancie sa Samospráva mesta Szob zameriava na zlepšenie zdravotného stavu ľudí žijúcich v regióne, čím pomáha pri zlepšovaní zdravotného stavu najmä starších, menej mobilných obyvateľov včasným zistením určitých ochorení.

SPOLU: EUR 535 173,84 EUR

RE-BOOT
PARTNERI

Szob Járási Család-és Gyermekjóléti Központ

Vytvorenie dvojjazyčnej online databázy, koordinácia kapacít, prevádzka mentorských programov

Natur Products

Nákup výrobných zariadení

Mira Office

Nákup výrobných zariadení

Szob Város Önkormányzata

Nákup a inštalácia mobilného autobusu LAB s nástrojmi na skríning zdravia, zapojenie sa do iniciatív Living LAB

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Mentorský program
(školenia mentorov)

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Pridružený partner pre odbornú implementáciu projektu

Korrekt-System Kft.

Pridružený partner pre odbornú implementáciu projektu

Informácie obsiahnuté na tejto webstránke nemusia nutne predstavovať oficiálne stanovisko Európskej únie.